Výhradní zastoupení

 

Úvod Produkty Kontakt  


Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní
  Profil 2000
  Čistič motoru a brzd
  Nádoba na lepidlo
  Dolacryl 50
  Kontrola aktivace
  Doleplastu 70
  Inpregnace 50-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní
  Profil 2000
  Čistič motoru a brzd
  Nádoba na lepidlo
  Dolacryl 50
  Kontrola aktivace
  Doleplastu 70
  Inpregnace 50-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní
  Profil 2000
  Čistič motoru a brzd
  Nádoba na lepidlo
  Dolacryl 50
  Kontrola aktivace
  Doleplastu 70
  Inpregnace 50-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní
  Profil 2000
  Čistič motoru a brzd
  Nádoba na lepidlo
  Dolacryl 50
  Kontrola aktivace
  Doleplastu 70
  Inpregnace 50-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní
  Profil 2000
  Čistič motoru a brzd
  Nádoba na lepidlo
  Dolacryl 50
  Kontrola aktivace
  Doleplastu 70
  Inpregnace 50-23


PROFIL 2000

Universální čistič všech profilů a rámů plastových oken a konstrukcí.

Doporučené využití: Odstraňuje nečistoty z rámů plastových oken
                                  Odmašťuje rámy a profily
                                  Odstraňuje zažloutnutí rámů
                                  Bezpečně odstraňuje popsání plastových profilů

Možnosti výrobního využití: Odstraňuje popsání
                                               Zlepšuje lepení a odstranění ochranných folií
                                              Odstraňuje nečistoty

Pro firmy zabývající se výrobou plastových profilů je PROFIL 2000 velmi vhodný i při konečném ošetření plastových oken před předávkou zákazníkovi.

PROFIL 2000 zvyšuje chemickou stabilitu plastového profilu po ošetření a sám chemicky nepoškozuje plastové rámy, skla nebo plastové parapety.

Použití PROFILU 2000: Čištění se provádí nejlépe bavlněnou tkaninou bez zdrsňujících přídavků a pomůcek, namočenou do čističe PROFIL 2000.

PROFIL 2000 je vhodný i do všech domácností, které mají okna z plastových profilů. Přípravek je dodáván v balení 1l, 5 l, 10 l  a v sudech 200 l. Jiné balení je možné zajistit po dohodě s odběratelem v závislosti na množství.

PROFIL 2000 je dodáván v bezbarvém provedení nebo pro hnědé rámy v hnědé barvě.

Pro lepší a pohodlnější používání přípravku dodáváme PROFIL 2000
i s aromatickou složkou ( citron ).

PROFIL 2000 je vyroben z velmi kvalitních rozpouštědlových směsí bez obsahu aromatických uhlovodíků  a jiných velmi nebezpečných a toxických látek.

 

 

 

 


AUTOČISTIČ MOTORU A BRZD

Je určen pro čištění brzd a motorů osobních i nákladních automobilů
a také motorů jiných strojů a agregátů.

Autočistič odstraňuje z brzdových částí, lanovodů, motoru a dalších znečistěných míst  oleje, tuky a jiné mastnoty  a nečistoty. Působí velmi rychle
a spolehlivě. Po očištění a odstranění mastnot zůstává povrch čištěných částí suchý.

Způsob použití:
Autočistič naneste na znečištěná místa a po nanesení setřete čistým hadrem
i s rozpuštěnou nečistotou. Při silném znečištění je třeba tento postup opakovat.
Při delším působení může přípravek mírně narušit povrch některých pryžových částí.

Pokyny pro práci s čističem:
Autočistič obsahuje vysoce hořlavé látky a proto je nutno při práci s ním dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s takovými látkami. Je třeba zamezit styku přípravku s kůží a očima. Při případném styku s pokožkou je třeba tuto omýt teplou vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při zasažení očí je tyto nutno proplachovat několik minut pod tekoucí vodou a zasažení konzultovat s lékařem.

Vzhledem k široké paletě používaných mazadel a různých přípravků  jsou uvedené údaje pouze informativní a doporučujeme konkrétní odzkoušení. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nádoba na lepidlo

 VÝHODY
Minimální odpařování - Úspora lepidla díky automatické nádobě a utěsnění - Odpovídající úspora štětců vzhledem k uložení v nádobě.

NÁVOD K POUŽITÍ
Vzhledem k malému povrchu lepidla je vypařování skutečně minimální, rovněž utěsnění otvoru pro namáčení je zajištěno. Tvorba eventuálních škodlivých výparů je omezena na minimální hodnotu.

Nádoba je obzvláště vhodná pro všechny tekuté produkty, které uvolňují škodliviny, stejně jako pro výrobky, u kterých mohou vznikat usazeniny (lepidla - barvy - apretury atd).

1. Plnění nádoby se provádí v poloze dle obr. 1. 

2. Pokud se nádoba nepoužívá, musí být uzavřena přiloženým uzávěrem.    Štětec zůstává uvnitř uzávěru.

3. V případě, že lepidlo v namáčecím otvoru je husté díky dlouhodobému    otevření  nádoby, postavit nádobu, uzavřenou uzávěrem, do polohy dle obr. 1.
 Po krátké době postavit nádobu zpět do pracovní polohy a lepidlo v otvoru bude mít opět původní hustotu.Pokud není nádoba používána, doporučujeme ji postavit do polohy dle obr. 1. Eventuelní usazeninu můžeme v této době lehce odstranit.

4. Při používání hořlavých produktů doporučujeme umístit nádobu v    dostatečně bezpečné vzdálenosti od možných zdrojů vznícení.

5. V době, kdy nádoba s produktem není používána, musí být vždy dobře    uzavřena přiloženým uzávěrem.

 

 

 


 

 

 

 

 

 


KONTROLA TEPLOTY AKTIVACE
DOLEPLASTU 70

KONTROLA TEPLOTY AKTIVACE DOLEPLASTU 70 je hrubozrnný prášek, který se začíná tavit při té teplotě, při které je i DOLEPLAST 70 správně naaktivovaný.

Použití tohoto prášku na kontrolu správné teploty je pro každého mistra na spodkové dílně velkou pomocí. Každý den ráno a také kdykoliv během směny může podle potřeby zkontrolovat správnost nastavení aktivačních podmínek u zařízení pro aktivaci podešví před lepením a tím získat jistotu, že bude dosaženo dobrého slepení podešve se svrškem.

Použití:
Dva, tři krystalky nasypat na podešev a rozmačkat na prášek. Podešev s práškem vložit do aktivačního zařízení a po aktivaci uvidíme, jestli je prášek roztavený. Pokud ano, je zařízení správně nastaveno.

Pokud prášek zůstane po aktivaci v nezměněném stavu, bylo dosaženo nízké teploty povrchu a je nutno buď zvýšit aktivační teplotu nebo prodloužit čas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inpregnace 50-23

Specifikace:
Chemická charakteristika:  přípravek na bázi organických rozpouštědel
Vzhled:čirá, bezbarvá tekutina, je možné zabarvení
Použití:Impregnace na velury, nubuky a lícové usně. Je vhodná také pro impregnaci koženého oblečení a také jiných materiálů, jako jsou textily, a jiné nasákavé materiály.
Působení: Vnikem účinné látky do hloubky materiálu se dosáhne vysoké odolnosti proti vodě.
Zpracování: nanášení stříkací pistolí, namáčením nebo nános štětcem
Skladování:V suchém a chladném skladě. Vzhledem k tomu,
že se jedná o hořlaviny I. třídy, je třeba zajistit dobré větrání nebo odsávání.

Balení:                                  5, 10, l plechové nádoby

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI
A PRÁCI S IMPREGNACÍ 50-23.

Jedná se o hořlaviny I. třídy. Nádoby s nimi je nutno ukládat na dobře větratelném místě a chránit je před možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech jejich skladování, manipulace a práce s nimi. Zákaz kouření v těchto místech. Chránit se před vdechováním výparů, stykem s pokožkou, vniknutím do očí a požitím. Zbytky  je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu chránit před vznikem statické elektřiny. V prostoru jejich používání nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

PRVNÍ POMOC
Při nadýchání a v případě nevolnosti vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10 - 15 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.