Výhradní zastoupení

 

Úvod Produkty Kontakt  


Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

  Dolepren 122
  Dolepren Univerzal TF
  Dolepren Transparent TF
  Dolepren 499 HTN
  Dolepren 609 TF/S
  Dolepren TMS
Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

  Dolepren 122
  Dolepren Univerzal TF
  Dolepren Transparent TF
  Dolepren 499 HTN
  Dolepren 609 TF/S
  Dolepren TMS
Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

  Dolepren 122
  Dolepren Univerzal TF
  Dolepren Transparent TF
  Dolepren 499 HTN
  Dolepren 609 TF/S
  Dolepren TMS
Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

  Dolepren 122
  Dolepren Univerzal TF
  Dolepren Transparent TF
  Dolepren 499 HTN
  Dolepren 609 TF/S
  Dolepren TMS
Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl
Ostatní


DOLEPREN 122

DOLEPREN 122 je rozpouštědlové polychloroprenové lepidlo střední viskozity, které je vynikající svou absolutní univerzálností.

DOLEPREN 122 může být použit pro veškerá vnitřní lepení a také pro lepení různých podešvových materiálů, jako např. usní, porézních a tvrdých materiálů, tvarovaných podešví, různých pryžových materiálů, napínacích stélek, vkládacích stélek a dalších materiálů. DOLEPREN 122 může být použit i pro lepení podešví a to bez tepelné aktivace do 60 min. obeschnutí, nebo s tepelnou aktivací (cca 70 - 80ºC) po obeschnutí min. 20 min. Aktivace teplem je možná i 24 hod. po nánosu lepidla.

U vnitřních lepení je možno lepit materiály podle použití lepidlem DOLEPREN 122 ihned za mokra po nánosu lepidla, ale také podle druhu materiálu po 60 - 90 min. obeschnutí. Toto umožňuje flexibilní práci, potřebnou pro lepení vnitřních dílců.

DOLEPREN 122 vykazuje vysokou pevnost spoje, která umožňuje ruční napínání s mnoha různými materiály včetně GORETEXU (kde je nutné obzvláště těsné a pevné uzavření materiálů).

Specifikace:
Barva:                       nahnědlá
Konzistence:             vhodná pro nános štětcem nebo strojem
Ředidlo:                    Ředidlo Dolepren
Čištění:                      Ředidlo Dolepren
Skladování:              6 měsíců v suchém skladě při teplotě cca 15-18ºC. Lepidlo by nemělo být vystaveno mrazu. Při podchlazení je třeba lepidlo před použitím zahřát na teplotu místnosti. Lepidlo je       hořlavina 1. třídy. Je třeba dbát na dobré větrání nebo odsávání pracovního prostoru.

Balení:                       25 kg, 10 kg a 5 kg nevratné nádoby

Zpracování:             
DOLEPREN 122 se nanáší štětcem nebo strojem. Je bezpodmínečně nutné nanášet takové množství lepidla, aby po usušení zůstal na povrchu rovnoměrný film. Obzvláště důležitý je tento bod u silně nasákavých materiálů, jako je useň nebo textil, u kterých jsou potřebné dva nánosy lepidla.

Při tepelné aktivaci má teplota lepidla dosáhnout 80ºC a ihned potom je třeba naložit podešev na svršek a spoj zalisovat.

Lepení za studena je dobře proveditelné do 60 min. po nánosu lepidla. Lisovací tlak se mění podle druhu podešvového a svrškového materiálu. Obvyklé lisovací podmínky jsou cca 10 - 15 s při tlaku 3 bar.

Poznámky:               Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI
A PRÁCI S LEPIDLEM DOLEPREN 122:

Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla aceton, metyletylketon a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

PRVNÍ POMOC
V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

 

 DOLEPREN  UNIVERZAL,UNIVERZAL TF

DOLEPREN UNIVERZAL je rozpouštědlové polychloroprenové lepidlo střední viskozity. Vzhledem ke svým vlastnostem je vhodné pro lepení mnoha různých materiálů, jako např. usní, porézních materiálů, lisovaných podešví, pryžových materiálů, napínacích a vkládacích stélek.

DOLEPREN UNIVERZAL je jednosložkové lepidlo, vhodné především k lepení podešví, aktivovatelné při cca 80ºC. Lepení bez aktivace je také možné při použití odpovídajícího lisovacího tlaku, a to do 30, max. 60 min. po nánosu lepidla. DOLEPREN UNIVERZAL TF neobsahuje toluen !

Specifikace:
Barva:                                    nahnědlá
Konzistence:                          vhodná pro nános štětcem nebo strojem
Ředidlo:                                Ředidlo Dolepren, Dolepren TF
Čištění:                                 Ředidlo Dolepren
Skladování:                          6 měsíců v suchém skladě při teplotě cca 15-18ºC. Lepidlo by nemělo být vystaveno mrazu. Při podchlazení je třeba lepidlo před použitím zahřát na teplotu místnosti. Lepidlo je hořlavina 1. třídy. Je třeba dbát na dobré větrání nebo odsávání pracovního prostoru.

Balení:                                  25 kg a 10 l nevratné nádoby

Zpracování:
DOLEPREN UNIVERZAL se nanáší štětcem nebo strojem.Je bezpodmínečně nutné nanášet takové množství lepidla, aby po usušení zůstal na povrchu rovnoměrný film.Obzvláště důležitý je tento bod u silně nasákavých materiálů, jako je useň nebo textil, u kterých jsou potřebné dva nánosy lepidla.

Doba obeschnutí je 20 až 90 min.Při tepelné aktivaci má teplota lepidla dosáhnout 80ºC a ihned potom je třeba naložit podešev na svršek
a spoj zalisovat.

Lepení za studena je dobře proveditelné do 60 min. po nánosu lepidla. Lisovací tlak se mění podle druhu podešvového a svrškového materiálu.Obvyklé lisovací podmínky jsou cca 10 - 15 s při 3,5 bar.

Poznámky:                           Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI
A PRÁCI S LEPIDLEM DOLEPREN UNIVERZAL.

Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla aceton, metyletylketon a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

PRVNÍ POMOC

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

 

 

 


 


DOLEPREN TRANSPARENT, TRANSPARENT TF

DOLEPREN TRANSPARENT je rozpouštědlové polychloroprenové lepidlo, které dává plně transparentní film. DOLEPREN TRANSPARENT je velmi lepivý a proto má otevřenou dobu minimálně 12 hodin (t.zn., že oba díly, natřené lepidlem DOLEPREN TRANSPARENT, je možno ještě po 12 hod. přiložením k sobě a zalisováním slepit za studena - bez tepelné aktivace).

DOLEPREN TRANSPARENT TF neobsahuje toluen !

DOLEPREN TRANSPARENT je proto vhodný především pro všechny vnitřní spoje (vlepování podšívek, vkládacích stélek, potahování podpatků, klínů atd.) u obuvi ze světlých usní, u kterých může použití tmavých polychloroprenových lepidel způsobit vytvoření fleků. Toto platí obzvláště v případě vlepovacích stélek, kde tmavé lepidlo na okraji stélky působí vždy negativně.

Díky vysoké lepivosti a specielní pryskyřici umožňuje toto lepidlo velmi dobré vlepování vkládacích stélek, vyrobených z mnoha syntetických materiálů, stejně tak, jako dobrou adhezi k mnoha plastům (např. při potahování klínů nebo podpatků z těžko lepitelných plastů, jako EVA, polystyren ap.).

Specifikace:
Barva:                        transparentní
Viskozita:                   vhodné pro nános štětcem i strojem
Ředění:                      Ředidlo Dolepren, Dolepren TF
Čištění:                      Ředidlo Dolepren
Skladování:              6 měsíců v suchém skladě při teplotě 15-18ºC. Lepidlo nesmí zmrznout. Při podchlazení je nutno lepidlo před zpracováním vytemperovat na teplotu místnosti. Lepidlo je hořlavina I.třídy. Dbát na dobré odvětrání pracoviště.

Balení:                       Nevratné nádoby 25 kg a 10 l.

Zpracování:
DOLEPREN TRANSPARENT je možno nanášet ručně štětcem nebo nanášecím strojem. Nános lepidla musí být dostatečný, aby po obeschnutí vytvořil rovnoměrný film. Obzvláště důležité je to u silně nasákavých materiálů, jako jsou useň a textilie, které je lépe nánosovat dvakrát.

Doba obeschnutí je minimálně 20 min. Slepení za studena je možné až do 12 hod. po nánosu lepidla.

Poznámky:               Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI
A PRÁCI S LEPIDLEM DOLEPREN TRANSPARENT.

Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla aceton, metyletylketon a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

PRVNÍ POMOC

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

 

 

 


DOLEPREN  499 HTN

DOLEPREN 499 HTN je rozpouštědlové polychloroprenové lepidlo s velmi dlouhou otevřenou dobou a vysokým tokem. Je vhodné pro všechny druhy vnitřních spojů, jako např. vlepování stélek, vkládacích stélek, podšívkových materiálů, potahování podpatků a p. DOLEPREN 499 HTN neobsahuje
toluen !

Specifikace:
Barva:                                    nahnědlá
Viskozita:                            (3000 +/- 300 mPas/23°C)
Obsah sušiny:                      (30,5 +/- 1,5)%
Specifická hmotnost:            (0,85 +/- 0,05)kg/l
Doba obeschnutí:                 průměrná
Konečná pevnost:                cca po 48 hodinách od slepení
Otevřená doba:                    45´-60 min. – závisí na vnějších podmínkách

Skladování:                          6 měsíců v suchém skladě při teplotě cca 15-18ºC. Lepidlo by nemělo být vystaveno mrazu. Při podchlazení je třeba lepidlo před použitím zahřát na teplotu místnosti. Lepidlo je hořlavina 1. třídy. Je třeba dbát na dobré větrání nebo odsávání pracovního prostoru.

Balení:                                  25 kg a 10 kg  10 kg a 4,5 kg nevratné nádoby

Zpracování:                          DOLEPREN 499 HTN se nanáší štětcem nebo na nanášecích strojích. Lepidlo je možné použít jak pro jednostranný, tak pro oboustranný nános. Díky dlouhé otevřené době jo možno po slepení dílců tyto v případě nepřesného naložení korigovat.

DOLEPREN 499 HTN se vyznačuje vysokou lepivostí po dlouhou dobu
(ca 90min). Doba obeschnutí je obvykle 20 min., u nasákavých materiálů je možno slepení provést bezprostředně po nánosu lepidla, protože přítomná rozpouštědla se mohou odpařit přes textil, vlepovací stélku a p. Slepení je možné minimálně do 30 min. po nanesení lepidla.Po této době je možno dosáhnout také pozitivního spoje použitím odpovídajícího lisovacího tlaku.

Poznámky:                           Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí,
ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI
A PRÁCI S LEPIDLEM DOLEPREN SPECIAL.

Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

PRVNÍ POMOC

V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.