Výhradní zastoupení

 

Úvod Produkty Kontakt  


Polyuretanová lepidla
  Doleplast 70
  Doleplast Vorstrich
  Doleplast HF Vorstrich
  Ultrapur 214/8
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polyuretanová lepidla
  Doleplast 70
  Doleplast Vorstrich
  Doleplast HF Vorstrich
  Ultrapur 214/8
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
  Doleplast 70
  Doleplast Vorstrich
  Doleplast HF Vorstrich
  Ultrapur 214/8
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOLEPLAST  70, 70 TF

Doleplast 70 je transparentní rozpouštědlové polyuretanové lepidlo s vysokou teplostálostí.Je obzvláště vhodné k lepení mnoha různých materiálů jako usní, plněných a transparentních typů kaučuků, PVC a PU podešví s vrchovým materiálem usňovým a poromerickým.

DOLEPLAST 70 může být také použit pro lepení materiálů z termoplastického kaučuku. V tomto případě musí být TR kaučuk před nánosem lepidla halogenován (viz Informace o výrobku =DOLESOL A+B=), nebo předběžně upraven (viz Informace o výrobku =DOLESOL TR SUPRA=).

Přídavek výrobku =HÄRTER= (Isokyanát) nad 5 % značně zvyšuje odolnost spoje za zvýšené teploty a také adhezi k mnoha kritickým povrchům.

 Může být zpracováván jako jedno- i dvousložkové lepidlo, doporučováno je jeho použití hlavně jako dvousložkového lepidla. Doleplast 70 TF neobsahuje toluen !

Specifikace
Barva:                                   bělavá / transparentní
Viskozita:                              vhodná pro nanášení štětcem
Ředidlo:                                Ředidlo Doleplast
Čištění:                                 Ředidlo Doleplast
Přídavek síťovadla:               5 - 7 %; doba zpracovatelnosti lepidla
                                            se  síťovadlem max. 8 h.
Skladování:                          max. 6 měsíců v suchém skladě při 15-18ºC

Chránit před mrazem a podchlazením. Při podchlazení bude lepidlo gelovité až tuhé a před použitím musí být vytemperováno na pokojovou teplotu 18-20ºC. Lepidlo je hořlavé. Je třeba zajistit dobré odvětrání pracovního prostoru.

Balení:                                  10 l a 25 kg nevratné nádoby

Použití:                                 Lepené dílce musí být odrásány (useň, pryž, PU), omyty (PVC, poromerické materiály), halogenovány (pryž, TR kaučuk), nebo předběžně upraveny (TR                        kaučuk =DOLESOLem TR SUPRA=). Na useň a nasákavé materiály se lepidlo nanáší dvakrát, na všechny ostatní materiály jedenkrát. Minimální doba obeschnutí je podle teploty
v místnosti 15 - 25 min., nejdelší doba obeschnutí dvousložkového lepidla je 2 hodiny. Pak musí být spoj aktivován a zalisován. Aktivační teplota má být podle aktivovaných materiálů 75-85ºC.Je nutné dbát na to, aby podešve byly po aktivaci okamžitě zalisovány.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí,
ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLEM DOLEPLAST 70.

Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla aceton, metyletylketon a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

PRVNÍ POMOC
V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 minut mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte asi půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

 DOLEPLAST   VORSTRICH

DOLEPLAST VORSTRICH je transparentní, rozpouštědlový, polyuretanový přednátěr, který byl vyvinut obzvláště pro zlepšení lepitelnosti mazaných a některých syntetických usní. Tento vysoce hodnotný přednátěr se vyznačuje nízkou viskozitou. Tím se dosahuje hlubší penetrace a zakotvení ve vláknech usně. Výsledkem je dosažení vyšší pevnosti usně i vyšší pevnost spoje této usně s jiným materiálem.

Z toho vyplývá, že DOLEPLAST VORSTRICH je vhodný především pro lepení mazaných usní a dále jiných porézních materiálů, jako jsou useň, papír, textil ap. Podle druhu mazadla usně mohou takto být lepeny usně s obsahem mazadla 16 - 18 % .

Doporučujeme přídavek 5% (váhových) isokyanátu Härter farblos.

Specifikace
Barva:                                    bělavá / transparentní
Viskozita:                              velmi nízkoviskózní
Čištění:                                 Ředidlo Doleplast
Přídavek síťovadla:             5 % Härter farblos
Skladování:                          max. 6 měsíců v suchém skladě při 15-18ºC. Chránit před mrazem a podchlazením a přímými slunečními paprsky.
Lepidlo je hořlavé. Je třeba zajistit dobré odvětrání pracovního prostoru.

Balení:                                  10 l a 25 kg nevratné nádoby

Použití:                                  DOLEPLAST VORSTRICH smíchat s 5% Härter farblos a dobře promíchat. Na připravené dílce (odrásané ap.)nanést štětcem. Po tomto 1. přednátěru je možno již po krátké době (cca 5 min.) nanést 2. nános lepidla Doleplast 70 s 5% Härter farblos.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí,
ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI
A PRÁCI S LEPIDLEM DOLEPLAST VORSTRICH.

Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla aceton, metyletylketon a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

PRVNÍ POMOC
V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 minut mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte asi půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc. 

 


DOLEPLAST   HF-VORSTRICH

DOLEPLAST HF-VORSTRICH je světle žlutý, rozpouštědlový polyuretanový přednátěr, který byl vyvinut pro zlepšení lepitelnosti více mazaných usní. Tento vysoce hodnotný přednátěr se vyznačuje velmi nízkou viskozitou při současně vysoké sušině. Tím je dosažena penetrace a zakotvení hluboko ve vláknech usně. Tímto ztužením vláken usně je dosaženo značné zvýšení pevnosti usně a tím i pevnosti spoje této usně s jiným materiálem.

Z toho vyplývá, že DOLEPLAST HF-VORSTRICH je určen především pro lepení usní s vyšším obsahem tuků, ale také pro další porézní materiály, jako jsou useň, papír a textily.

Doporučujeme přídavek 5% síťovadla HÄRTER FARBLOS.

Specifikace:
Barva:                        nažloutlá
Konzistence:            velmi nízkoviskózní
Přídavek tužidla:      5% Härter farblos
Skladování:              v chladném, suchém skladě a v dobře uzavřených nádobách 6 měsíců od data odeslání. Chránit před zmrznutím a podchlazením, před přímými slunečními paprsky. Lepidlo je hořlavina 1.třídy. Dbát na dobré odvětrávání pracoviště.

Balení:                       10 l a 25 kg nevratné plechové nádoby

Zpracování:              DOLEPLAST HF-VORSTRICH smíchat s 5% tužidla HÄRTER FARBLOS a dobře promíchat. Štětcem nanést na připravené dílce (useň). Po min. 20 min. obeschnutí (optimálně 30 min.) provést hlavní nános lepidlem DOLEPLAST 70 + 5% HÄRTER FARBLOS.

Poznámka:
Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k použitým materiálům. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI
A PRÁCI S LEPIDLEM DOLEPLAST HF-VORSTRICH.

Lepidlo obsahuje organická rozpouštědla aceton, metyletylketon a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s lepidlem ukládat na dobře větratelném místě. Chránit lepidlo před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s lepidlem. Chránit se před vdechováním výparů z lepidla, jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání lepidla chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s lepidlem používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání lepidla nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

PRVNÍ POMOC
V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 minut mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte asi půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.