Výhradní zastoupení

 

Úvod Produkty Kontakt  


Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

  Dolesol A+B (F)
  Härter farblos
  Härter transparent
  Doleplast,Dolepren
  Ředidlo 499
  EVA Primer
  PVC Reiniger
  Härter 206 A
  Čistidlo 10-14
Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

  Dolesol A+B (F)
  Härter farblos
  Härter transparent
  Doleplast,Dolepren
  Ředidlo 499
  EVA Primer
  PVC Reiniger
  Härter 206 A
  Čistidlo 10-14
Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

  Dolesol A+B (F)
  Härter farblos
  Härter transparent
  Doleplast,Dolepren
  Ředidlo 499
  EVA Primer
  PVC Reiniger
  Härter 206 A
  Čistidlo 10-14
Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

  Dolesol A+B (F)
  Härter farblos
  Härter transparent
  Doleplast,Dolepren
  Ředidlo 499
  EVA Primer
  PVC Reiniger
  Härter 206 A
  Čistidlo 10-14
Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

  Dolesol A+B (F)
  Härter farblos
  Härter transparent
  Doleplast,Dolepren
  Ředidlo 499
  EVA Primer
  PVC Reiniger
  Härter 206 A
  Čistidlo 10-14
Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

  Dolesol A+B (F)
  Härter farblos
  Härter transparent
  Doleplast,Dolepren
  Ředidlo 499
  EVA Primer
  PVC Reiniger
  Härter 206 A
  Čistidlo 10-14
Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní


DOLESOL A+B (F)

DOLESOL A+B byl vyvinut jako halogenační prostředek na podešve z termoplastického kaučuku a pryže v obuvnických firmách.

Při použití DOLESOLu A+B je možno u běžných pryžových podešvových materiálů vynechat drásání, jestliže pro lepení bude použito některé PUR lepidlo z řady DOLEPLAST.

Přídavné označení "F" u DOLESOLU znamená fluorescenční. Při použití UV-lampy je možno přesně kontrolovat, je-li nános halogenačního prostředku rovnoměrný.

DOLESOL A+B je dvousložkový systém. Láhev DOLESOL A obsahuje rozpouštědlo, láhev DOLESOL B halogenační činidlo ve formě bílých krystalů.

Použití:
Míchání: Produkt se míchá těsně před použitím. Obsah lahvičky B přidáme do láhve A a tu pak uzavřeme. Pak ji 1-3 min. lehce protřepáváme. Během tohoto času není sice DOLESOL B zcela rozpuštěn, ale roztok je již možno začít zpracovávat.

Nános:
Pro okamžité použití nalejeme z láhve cca 250-300 cm3 roztoku do skleněné nebo plastikové nádobky a láhev opět uzavřeme. Nepoužívat žádné kovové nádoby! Chemická reakce způsobí, že prostředek bude neúčinný. Na podešve z termoplastického kaučuku se DOLESOL A+B nanáší štětcem v dostatečném nánosu.

U běžných pryžových podešvových materiálů je nutné silným vtíráním halogenačního prostředku odstranit z povrchu nečistoty a tím umožnit působení prostředku na povrch pryže. Tyto práce je nutno provádět v dobře větrané místnosti. Doporučuje se odsávací zařízení na tomto pracovišti.

Nános lepidla:
Lepidlo je možno nanášet nejdříve za 30 min. a nejpozději za 3 týdny po nánosu halogenačního prostředku DOLESOL A+B.

Specifikace:
Chemické složení:              DOLESOL A: čiré transparentní rozpouštědlo,
                                                                HOŘLAVINA I.TŘÍDY!                                         DOLESOL B: bílý drobný granulát.
Skladování:            použitelnost 12 měsíců - samostatné složky - nesmíchané
                              DOLESOL A+B je nutno skladovat v suchu a v dobře
                              uzavřených nádobách.
Použitelnost namíchaného roztoku: v tmavých lahvích 24 hodin

Balení:                                  1 kg láhev DOLESOL A
                                             25 g lahvička DOLESOL B

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S HALOGENAČNÍM PROSTŘEDKEM DOLESOL A+B (F).

DOLESOL A: Obsahuje organické rozpouštědlo aceton a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s DOLESOLEM A ukládat na dobře větratelném místě. Chránit ji před stykem a možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s DOLESOLEM A. Chránit se před vdechováním jeho výparů, požitím, potřísněním pokožky nebo vniknutí do očí. Zbytky je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání DOLESOLU A chránit před vznikem statické elektřiny.V prostoru používání nesmí být překročeno NPK acetonu.

DOLESOL B: UPOZORNĚNÍ: Dráždí oči, dýchací orgány a při delším působení i pokožku!

Chránit před stykem s organickými materiály, jako je dřevo, bavlna, cukr, rostlinnými oleji nebo oxydujícími organickými a anorganickými látkami a dusíkatými sloučeninami, jako je amoniak, močovina, aminy ap. Při smíchání s hořlavými látkami může dojít ke vzplanutí. Při smíchání s kyselinami dochází k vývoji jedovatých plynů. Při práci používat ochranné prostředky rukou, očí a dýchacích cest.

PRVNÍ POMOC:
DOLESOL A: V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte asi půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

DOLESOL B: První pomoc obdobná, jako u DOLESOLU A, ale vzhledem k větší agresivitě Dolesolu B při požití nebo zasažení očí v každém případě vyhledat lékaře.

 

 

 HÄRTER   FARBLOS

HÄRTER FARBLOS je síťovací prostředek s vysokou reakční rychlostí pro lepidla na bázi polychloroprenu a polyuretanu.

Přídavek přípravku =HÄRTER FARBLOS= zvyšuje adhezi k mnoha materiálům a podstatně zlepšuje odolnost spoje proti zvýšené teplotě, tukům, změkčovadlům a mnoha rozpouštědlům.

Chemické složení:              cca 20 % roztok polyizokyanátu v metylenchloridu nažloutlá kapalina obsah NCO - skupin: cca 6,1 %

Polyizokyanát, obsažený v prostředku =HÄRTER FARBLOS= je jen obtížně těkavý. Přesto je třeba při jeho zpracování zajistit dobré odvětrání pracoviště.

Vzhledem k tomu, že =HÄRTER FARBLOS= je velmi reaktivní, nesmí přijít do styku s pokožkou; v případě, že se tak stane, je nutno zasažené místo co nejdříve očistit.

Balení:                               v litrových skleněných lahvích - 6 lahví v kartonu,
                                           nebo 30 a 60 kg nádoby

Skladování:                          Skladovat v dobře uzavřených nádobách.  Zamezit vnikání vzdušné vlhkosti do těchto nádob - láhve nenechat stát otevřené.

Dávkování:                              Polychloroprenová lepidla 5 - 7 %
                                               Polyuretanová lepidla 5 - 7 %
                                               Lepidla z přír. kaučuku 3 - 7 %

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI
A PRÁCI SE SÍŤOVACÍM PROSTŘEDKEM HÄRTER FARBLOS.

Nádoby s Härtrem Farblos ukládat na dobře větratelném místě vždy dobře uzavřené, chránit je před vniknutím vody nebo vzdušné vlhkosti, která jejich obsah znehodnotí. Zajistit řádné větrání nebo odsávání pracoviště. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte! Při práci chránit pokožku rukou. Dodržovat bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi.

PRVNÍ POMOC
Oděv, potřísněný přípravkem HÄRTER FARBLOS ihned vyměnit. Zasaženou pokožku ihned omýt vodou a mýdlem a natřít ochranným krémem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10-15 min. mírným proudem vody a ihned vyhledat lékaře. Při náhodném požití vypít asi půl litru teplé vody a vyvolat zvracení. Při nadýchání výparů vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Ve vážnějších případech vyhledat lékařskou pomoc.

 

 

 


HÄRTER   TRANSPARENT

HÄRTER TRANSPARENT je síťovací prostředek pro lepidla na bázi polychloroprenu a polyuretanu.

Přídavek přípravku =HÄRTER TRANSPARENT= zvyšuje adhezi k mnoha materiálům a značně zlepšuje odolnost spoje proti zvýšené teplotě, tukům, změkčovadlům a mnoha rozpouštědlům.

Reakce tohoto prostředku s lepidlem probíhá pomaleji, než s přípravkem =HÄRTER FARBLOS=. Počáteční hodnoty jsou proto všeobecně nižší.

Specifikace:
Chemické složení: cca 30% roztok polyizokyanátu v etylacetátu, bezbarvá tekutina obsah NCO skupin: cca 7%  Polyizikyanát, obsažený v prostředku =HÄRTER TRANSPARENT= je jen obtížně těkavý. Přesto je třeba při jeho zpracování zajistit dobré odvětrání pracoviště.
Vzhledem k tomu, že HÄRTER TRANSPARENT  je velmi reaktivní, nesmí přijít do styku s pokožkou; v případě, že se tak stane, je nutno zasažené místo co nejdříve očistit.

POZOR - VÝROBEK JE HOŘLAVINA I. TŘÍDY

Balení:                     v litrových skleněných lahvích, 6 lahví v kartonu,
                                 nebo v 50 kg nádobách.

Skladování:              Skladovat v dobře uzavřených nádobách.
                                  Zamezit vniku vzdušné vlhkosti.
                                  Láhve nenechat stát otevřené.

Dávkování:                  Polychloroprenová lepidla 5 - 10 %
                                   Polyuretanová lepidla 5 - 10 %
                                   Lepidla z přír. kaučuku 5 - 7 %

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI
A PRÁCI SE SÍŤOVACÍM PROSTŘEDKEM HÄRTER TRANSPARENT

Přípravek obsahuje etylacetát a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádoby s Härtrem transparent ukládat na dobře větratelném místě vždy dobře uzavřené, chránit je před vniknutím vody nebo vzdušné vlhkosti, která jejich obsah znehodnotí. Zajistit řádné větrání nebo odsávání pracoviště. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte! Při práci chránit pokožku rukou. Dodržovat bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi.

PRVNÍ POMOC
Oděv, potřísněný přípravkem HÄRTER TRANSPARENT ihned vyměnit. Zasaženou pokožku ihned omýt vodou a mýdlem a natřít ochranným krémem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10-15 min mírným proudem vody a ihned vyhledat lékaře. Při náhodném požití vypít asi půl litru teplé vody a vyvolat zvracení. Při nadýchání výparů vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Ve vážnějších případech vyhledat lékařskou pomoc.

 

 

 


ŘEDIDLO   DOLEPLAST, DOLEPREN

 ŘEDIDLO DOLEPLAST a DOLEPREN jsou směsi organických rozpouštědel, určené k ředění lepidel typu DOLEPLAST a DOLEPREN. Vzhledem k tomu, že se jedná o směs organických rozpouštědel, je tato směs HOŘLAVINA I. TŘÍDY.

Specifikace:
Barva:                        čirá tekutina
Skladování:               6 měsíců v suchém skladě při teplotě max. 30ºC.
                                Vzhledem k tomu, že se jedná o hořlaviny I. třídy, je třeba
                                 zajistit dobré větrání nebo odsávání.

Balení:                       5, 10, 30 l nádoby

Zpracování:
V případě potřeby je možno příslušným typem ředidla naředit lepidlo DOLEPREN nebo DOLEPLAST na potřebnou viskozitu. U dvousložkových lepidel je třeba podle naředění upravit poměr lepidla a použitého síťovacího prostředku HÄRTER.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S ŘEDIDLY DOLEPLAST A DOLEPREN.

Ředidla jsou hořlaviny I. třídy. Nádoby s nimi je nutno ukládat na dobře větratelném místě a chránit je před možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech jejich skladování, manipulace a práce s nimi. Zákaz kouření v těchto místech. Chránit se před vdechováním výparů, stykem s pokožkou, vniknutím do očí a požitím. Zbytky ředidel je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu chránit před vznikem statické elektřiny. V prostoru jejich používání nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

PRVNÍ POMOC
Při nadýchání a v případě nevolnosti vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Zasažené oči vyplachovat po dobu 10 - 15 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení a ihned vyhledat lékařskou pomoc.

 

 

 


EVA PRIMER

EVA PRIMER je prostředek vyvinutý speciálně pro EVA-materiály jako přednátěr, který nahrazuje drásání, které by mohlo poškodit tyto materiály.

EVA PRIMER se vyznačuje krátkou dobou obeschnutí (cca 1 minuta). Následným lepením polyuretanovými lepidly typu DOLEPLAST se dosáhne vynikajících počátečních i konečných pevností.

Specifikace:
Barva:                        transparentní
Viskozita:                  řídká tekutina
Ředění:                     žádné
Skladování:              minimálně 1 rok

Balení:                       1l láhve nebo 10 a 30 l plechovky

Zpracování:             
Podešev z EVA materiálu natřít EVA Primerem. Po obeschnutí minimálně 1 minutu může následovat nános lepidla. Delší doba obeschnutí vede k lepšímu odpaření rozpouštědel a u některých materiálů k lepším počátečním pevnostem.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI
A PRÁCI S EVA PRIMEREM:

EVA PRIMER obsahuje organická rozpouštědla a JE HOŘLAVINOU I. TŘÍDY. Nádobu s EVA PRIMEREM ukládat na dobře větratelném místě. Chránit před stykem s možnými zdroji vznícení. Zákaz kouření v místech skladování, manipulace a práce s ním. Chránit se před vdechováním výparů,  jeho požitím nebo potřísněním pokožky nebo vniknutím do očí. Zbytky je zakázáno vylévat do kanalizace. Místa výskytu a používání chránit před vznikem statické elektřiny. Při práci s EVA PRIMEREM používat předepsané ochranné pomůcky. V prostoru používání nesmí být překročeny NPK jednotlivých rozpouštědel.

PRVNÍ POMOC
V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámky:   Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

 

 

 


PVC-REINIGER

PVC-REINIGER je prostředek vyvinutý především speciálně pro PVC podešve. Slouží k očištění povrchu podešve od změkčovadel a dalších produktů, které snižují jejich lepitelnost.

Důležitá je pravidelná výměna omývacích tamponů a obnovování prostředku PVC-REINIGER. Pokud bude používán stejný tampon nebo nános štětcem stále stejného prostředku, dochází ke zvyšování koncentrace změkčovadel v tomto prostředku a nános na další podešev změkčovadlo neodstraňuje, ale přidává.

PVC-REINIGER se vyznačuje velmi krátkou dobou obeschnutí (cca 1 min.). Nános lepidla je třeba aplikovat bezprostředně po omytí a při použití lepidel typu DOLEPLAST se dosáhne vynikajících počátečních i konečných pevností.

Specifikace:
Barva:                        transparentní
Viskozita:                  řídká tekutina
Ředění:                     žádné
Skladování:              minimálně 1 rok

Balení:                       1l láhve nebo 10 a 30 l plechovky

Zpracování:             
Podešve očistit přípravkem PVC-Reiniger. POZOR!!!!! Pravidelně měnit čistící tampony!!! Po obeschnutí cca 1 min. je třeba nanést lepidlo.

PRVNÍ POMOC
V případě nevolnosti opusťte pracoviště nebo přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku ihned očistěte a omyjte vodou a mýdlem a natřete ochranným krémem. Zasažené oči vyplachujte aspoň po dobu 10 min. mírným proudem vody. Při náhodném požití vypijte aspoň půl litru teplé pitné vody a vyvolejte zvracení. Ve vážnějších případech vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámky:   Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.